Nỗ lực thâu tóm Yahoo của Microsoft đã trở nên ầm ĩ và phức tạp tới mức... kẻ được "rung đùi hưởng lợi" lúc này lại là đại địch Google.