Phải thật khéo léo, vì nếu không sẽ làm phản tác dụng...