Đảng phải lấy nhu cầu của thị trường và xã hội dân sự để tìm ra phương án lãnh đạo tối ưu.