Ông Nguyễn Đăng Bảo - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc CTCP Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế (UPCoM: GTH) đăng ký mua 100,000 cp.

­ Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đăng Bảo

­ Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

­ Mã chứng khoán: GTH

­ Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 230,616 CP (tỷ lệ 9.61%)

­ Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP

­ Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỉ lệ nắm giữ

­ Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

­ Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/11/2011

­ Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/01/2012