Hà Lan sẽ hỗ trợ ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển sản xuất ca cao, thông qua các chương trình đào tạo cho cán bộ và nông dân tham gia phát triển ca cao, tiếp cận thị trường cho ca cao Việt Nam.