«Thượng đế tạo ra thế giới, đất Hà Lan được tạo ra bởi con người » - Triết gia Pháp René Descartes (Dieu creá le monde, mais les Hollandais creé̀rent la Hollande).