Trong 57 mẫu nước tinh khiết Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội lâấ để làm xét nghiệm, có 10 mẫu nước không đạt tiêu chuẩn, độ PH thấp không đạt quy chuẩn cho phép.