Sở GTCC TP Hà Nội vừa công bố 13 điểm tập kết phế thải xây dựng tại 5 quận và 2 bãi đổ phế thải xây dựng của thành phố, để người dân có nhu cầu có thể mang đến đổ.