UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quy định mới về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn TP với nhiều nội dung đặc thù của các địa phương trước khi nhập về Hà Nội (có hiệu lực từ ngày 9/10/2008).