(VOV) - Các trường học 2 buổi/ngày, học sinh tiểu học, các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng không được dạy thêm, học thêm

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố, có hiệu lực từ ngày 18/4/. Theo quy định này, có 3 trường hợp không dạy thêm, học thêm: các trường học 2 buổi/ngày; học sinh tiểu học; các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng không được dạy chương trình phổ thông. Với các trường dạy học 2 buổi/ngày, việc ôn thi tốt nghiệp, ôn thi chuyển cấp, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi chỉ thực hiện trong các buổi học ở trường. Với học sinh tiểu học, nếu gia đình học sinh có yêu cầu nhận quản lý học sinh ngoài giờ học, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, luyện tập kỹ năng đọc viết... thì được phép tổ chức dạy thêm, nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Thời gian các đơn vị cơ sở thực hiện dạy thêm học thêm đối với học sinh tiểu học là không quá 2 tiết/buổi học và không quá 2 buổi/tuần; học sinh THCS không quá 2 tiết/buổi học, không quá 3 buổi/tuần; học sinh THPT không quá 3 tiết/buổi và không quá 3 buổi/tuần. Số học sinh mỗi lớp học thêm không quá 45 người, riêng bậc tiểu học mỗi nhóm trông giữ không quá 25 học sinh. Theo quy định này, nếu là giáo viên đương nhiệm tham gia dạy thêm thì phải có ý kiến chấp thuận của thủ trưởng đơn vị có ghi trong đơn đăng ký tham gia dạy thêm. Việc cấp phép hoặc gia hạn giấy phép dạy thêm được UBND thành phố phân cấp cho Sở Giáo dục - Đào tạo và Phòng Giáo dục - Đào tạo. Đồng thời, UBND thành phố cũng giao trách nhiệm quản lý đầu mối, chủ trì, phối hợp với UBND thành phố, các quận, huyện, thị xã... trong việc quản lý dạy thêm, học thêm. Điểm đáng lưu ý trong quy định mới này là trách nhiệm của hiệu trưởng và người đứng đầu các cơ sở giáo dục, trong đó quy định được xét duyệt, chấp thuận cho cán bộ, giáo viên của đơn vị có đủ tiểu chuẩn được tham gia dạy thêm ngoài nhà trường và tổng hợp danh sách báo có cơ quan quản lý cấp trên./.