Hanoinet - Đây là những phương án mà Sở Y tế đã báo cáo lên UBND Thành phố Hà Nội nhằm quyết liệt dập tắt dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đã quay trở lại tới lần thứ 3.