Số hộ nghèo tại Hà Nội đã tăng lên đáng kể sau khi mở rộng địa giới...