(HNM) - Tính đến cuối năm 2008, tổng nguồn vốn huy động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn Hà Nội đạt hơn 428 nghìn tỷ đồng; tổng dư nợ tín dụng gần 249 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.