Hỏi:

small_6776.jpg Những chi phí nào liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp được chấp nhận là chi phí hợp lý của doanh nghiệp? (Phạm Thanh Bình, KCN Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ). một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp hướng dẫn việc thanh toán các chi phí và giá liên quan đến sở hữu công nghiệp có hướng dẫn các chi phí nhằm các mục đích sau đây được coi là chi phí hợp lý của doanh nghiệp đó là: Chi cho việc tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí; chi cho việc thiết kế mẫu nhãn hiệu, mẫu biểu tượng (logo) doanh nghiệp; chi cho việc thực hiện các thủ tục đăng ký, duy trì, gia hạn quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, bao gồm cả việc thực hiện các thủ tục đó ở nước ngoài; chi cho việc thực hiện các biện pháp bảo mật bí mật kinh doanh, bảo vệ quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; chi cho việc trả thù lao cho tác giả; chi cho việc mua quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh. Các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, tên thương mại, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu công nghiệp liên quan đang có hiệu lực do doanh nghiệp tạo ra, hoặc được chuyển nhượng, chuyển giao là các tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, được tính vào tổng số tài sản của doanh nghiệp.