Hỏi:

Chi nhánh của công ty chúng tôi có một số khoản chi phí trích trước thực tế không chi hết trước khi kết thúc năm tài chính (nay giải thể đơn vị này) thì có được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp không? (Nguyễn Thị Hồng, 8 Nguyễn Huệ, Q1, Tp.HCM) lý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp không? (Nguyễn Thị Hồng, 8 Nguyễn Huệ, Q1, Tp.HCM) Trả lời: Tại Điểm 2.20 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC (23/11/2007) hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP (14/2/2007) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn: “III. Các khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế: ...2.20. Các khoản chi phí trích trước mà thực tế không chi gồm: trích trước về sửa chữa lớn tài sản cố định và các khoản trích trước khác”. Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp chi nhánh công ty có các khoản trích trước thực tế không chi hết thì không được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp.