(NDHMoney) Công ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG - HOSE) vừa giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất quý 3/2011.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 3/2011 của HAG đạt gần 461,8 tỷ đồng, giảm 35,4% so với lợi nhuận trước thuế quý 3/2010. Công ty cho biết, nguyên nhân là do doanh thu tài chính quý 3 vừa qua đạt 182 tỷ đồng, giảm so với quý 3/2010 là 724 tỷ đồng. Trong quý 3/2010 công ty mẹ bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh, thu được 690 tỷ đồng lợi nhuận.

Trong kỳ, công ty đã tiến hành trích trước lãi trái phiếu với tổng số tiền là 174 tỷ đồng, góp phần làm cho chi phí tài chính tăng 45,7 tỷ đồng so với cùng kỳ. Chi phí này đã được bù đắp một phần bởi doanh thu tài chính từ lãi tiền gửi ngân hàng trong quý 3/2011 đạt 157,2 tỷ đồng, tăng 31,5 tỷ đồng so với quý 3/2010.

Đối với kinh doanh hàng hóa dịch vụ, doanh thu thuần kỳ này đạt 1.384 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước do công ty ghi nhận doanh thu căn hộ, đưa lợi nhuận gộp từ căn hộ đạt 422 tỷ đồng. Doanh thu từ bán các sản phẩm hàng hóa khác cũng tăng 129 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu doanh thu từ ngành khoáng sản.

Lợi nhuận gộp từ bán các sản phẩm hàng hóa khác đạt 462,2 tỷ đồng, lợi nhuận gộp từ hoạt động bán sản phẩm, hàng hóa không phải là bất động sản đạt 136 tỷ đồng, đều tăng so với cùng kỳ. Doanh thu tăng dẫn đến chi phí bán hàng quý 3/2011 tăng so với cùng kỳ, lần lượt là 68,5 tỷ đồng và 26,6 tỷ đồng.