Ngày 26/03/2010, HNX đã ký quyết định hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Nông dược HAI (MCK: HAI).

Tên chứng khoán: CTCP Nông dược HAI Mã chứng khoán: HAI Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) Số lượng chứng khoán hủy niêm yết: 14.499.998 cổ phiếu Giá trị chứng khoán hủy niêm yết: 144.999.980.000 đồng.