(HNM) - Thời gian qua, Hà Nội đã có nhiều cơ chế chính sách ưu đãi, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN) phát triển sản xuất, góp phần làm giàu cho đất nước.