Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về tình hình điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, xã.

Theo số liệu từ năm 2006, việc điều chỉnh địa giới hành chính trong cả nước đã làm tăng 20 đơn vị hành chính cấp huyện và 188 đơn vị cấp xã. Thường trực Chính phủ đồng ý với kiến nghị của Bộ Nội vụ, trước mắt giữ ổn định đơn vị hành chính cấp huyện, xã như hiện nay; chỉ điều chỉnh với từng trường hợp cụ thể khi xét thấy thật sự cần thiết và hợp lý. Tập trung xử lý cho việc điều chỉnh mở rộng, sáp nhập và thành lập mới do yêu cầu đô thị hóa nhưng không làm tăng đơn vị hành chính mới. Đối với các đề án điều chỉnh địa giới hành chính các địa phương đã trình Chính phủ, Bộ Nội vụ phải thẩm định kỹ theo tinh thần trên, nếu đủ điều kiện thì sớm trình Chính phủ xem xét, quyết nghị; trường hợp không đủ điều kiện thì thông báo rõ cho địa phương được biết. Các trường hợp thụ lý mới, Bộ Nội vụ phải báo cáo xin chủ trương của Thường trực Chính phủ, nếu được chấp thuận thì hướng dẫn địa phương lập Đề án trình Chính phủ. HN