SanOTC- Hàn Quốc và Liên minh châu Âu đã xúc tiến các cuộc gặp cấp cao để bàn về các vấn đề tự do hóa thương mại