CTCP Tập đoàn Hapaco xin giải trình BCTCHN kiểm toán năm 2009 với nội dung đính kèm sau:

Tài liệu đính kèm: HAP: Giải trình BCTCHN kiểm toán năm 2009