9 tháng đầu năm, lợi nhuận gộp giảm 34% so với cùng kỳ, hoạt động tài chính lỗ hơn 11 tỷ đồng khiến công ty lỗ hơn 6 tỷ đồng trong kỳ.

CTCP dịch vụ ô tô Hàng Xanh, mã HAX , công bố báo cáo tài chính quý III và 9 tháng năm 2011.

Quý này, công ty lỗ hơn 6,6 tỷ đồng, cùng kỳ lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2,6 tỷ đồng. Đây là quý thứ 2 trong năm công ty lỗ, trước đó công ty lỗ hơn 38,9 triệu đồng trong quý I.

Nguyên nhân do doanh thu thuần giảm từ 302 tỷ đồng xuống còn gần 222 tỷ đồng, tương ứng giảm 24%. Lợi nhuận gộp đạt hơn 9,1 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, hoạt động tài chính lỗ hơn 3,4 tỷ đồng, chủ yếu do trả lãi vay hơn 3,1 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, công ty đạt gần 688 tỷ đồng doanh thu thuần và lỗ hơn 6,1 tỷ đồng.

Theo HAX, năm nay công ty thay đổi cách hạch toán khác chuyển phần doanh thu từ lợi nhuận giữ lại của hoạt động kinh doanh sang thu nhập khác. Hiện công ty còn khoản thu nhập chưa ghi nhận từ chiến lược bán hàng của phía đối tác tương đương 8 tỷ đồng.

Bảng kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2011
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn HSX

Nguồn DVT.vn