Căn cứ công văn số 50/CV-HBS ngày 08/4/2011 của CTCP Chứng khoán Hòa Bình về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu HBS niêm yết bổ sung theo Quyết định số 151/QĐ-SGDHN ngày 06/4/2011, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Hòa Bình; - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông; - Mã chứng khoán: HBS; - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu; - Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 2.999.980 cổ phiếu (Hai triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm tám mươi cổ phiếu); - Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 29.999.800.000 đồng (Hai mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm nghìn đồng); - Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 32.999.980 cổ phiếu (Ba mươi hai triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm tám mươi cổ phiếu); - Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 329.999.800.000 đồng (Ba trăm hai mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm nghìn đồng); - Ngày giao dịch chính thức: Thứ Năm, ngày 21/4/2011. Theo HNX