(ATPvietnam.com) -Ngày 9/4/2011, CTCP Bê tông Hòa Cầm Intimex (mã chứng khoán: HCC) đã họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

Nghị quyết của công ty thống nhất kết quả kinh doanh năm 2010 với tổng doanh thu đạt 156 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 9,142 tỷ đồng. ĐHCĐ thống nhất dùng 3,894 tỷ đồng chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20% còn lại là trích các quỹ theo quy định. Năm 2011, HCC đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 187 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ở mức 13 tỷ đồng, cổ tức năm 2011 tối thiểu 15% bằng cổ phiếu. HCC còn có kế hoạch tăng vốn điều lệ khi phát hành 847.057 cổ phiếu để thưởng theo tỷ lệ 100:30, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện là từ quỹ đầu tư phát triển. Thanh Loan