Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (mã HCM-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2011.

Theo đó, trong quý 1 doanh thu của công ty đạt 96,5 tỷ đồng, giảm 9,8 tỷ đồng, tương ứng giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2010 Chi phí hoạt động kinh doanh và chi phí quản lý là 26,52 tỷ đồng, tăng thêm 7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2010 (24,36 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế đạt 41,7 tỷ đồng, giảm 13,5 tỷ đồng, tương ứng giảm 24,5% so với cùng kỳ (55,24 tỷ đồng). Trong quý 1 này, HCM đứng 3 về thị phần với 6,4% tại HOSE và 5,6% tại HNX. Năm 2011, HCM dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch doanh thu 437 tỷ đồng tăng 20% so với năm 2010; lợi nhuận sau thuế 237 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2010. Tổng vốn chủ sở hữu ước đạt 1.850 tỷ đồng. Ngoài ra, HCM dự định sẽ trình Đại hội phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ lên 1.010 tỷ đồng. Bao gồm phát hành 400 tỷ đồng mệnh giá cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 3:2 và 10 tỷ đồng mệnh giá cho nhân viên chủ chốt.