Tài liệu đính kèm: HDC: Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2010