Tình trạng buồn ngủ là nguyên nhân gây ra 15-20% tổng số các vụ tai nạn. Phản ứng của tài xế vào thời điểm 2-3 giây trước khi tai nạn xảy ra thường rất quan trọng...Chi tiết...