Tài liệu đính kèm: HLA: Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV năm 2009