Ngày 13/04/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có thông báo số 398/2011/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu (mã CK: HLA) như sau:

- Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 1.659.293 cổ phiếu (Một triệu sáu trăm năm mươi chín nghìn hai trăm chín mươi ba cổ phiếu). - Đây là số cổ phiếu phát hành theo thông báo số 895/TB-SGDHCM ngày 14/10/2010 để chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và trong đợt phát hành cho cán bộ công nhân viên. - Tổng giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 16.592.930.000 đồng (Mười sáu tỷ năm trăm chín mươi hai triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng). - Ngày niêm yết có hiệu lực: 13/04/2011 - Ngày chính thức giao dịch: 20/04/2011 Theo HSX