Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Tập đoàn Hoàng Long:

Nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Lê Thanh Năm Mã chứng khoán giao dịch: HLG Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25.000 cổ phiếu Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đã bán: 10.000 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15.000 cổ phiếu Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 4/5/2010 đến 26/5/2010