Sở GDCK Hà Nội thông báo chấp thuận về nguyên tắc cho CTCP Hải Minh được niêm yết bổ sung 1.741.116 cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu của CTCP Hải Minh

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán: HMH

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung: 1.741.116 cổ phiếu (Một triệu bảy trăm bốn mươi mốt nghìn một trăm mười sáu cổ phiếu)

- Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 17.411.160.000 đồng (Mười bảy tỷ bốn trăm mười một triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng)

HNX