Sau khi thả cá tiễn ông Táo chầu trời, nhiều người tiện tay quẳng luôn túi nylon xuống hồ khiến Hồ Tây, hồ Trúc Bạch, Thiền Quang rồi cầu Chương Dương, Long Biên... tràn ngập rác.