Hỏi:

small_5460.jpg Nhân viên công ty đi mua hàng về nộp hóa đơn bị ghi lệch dòng (sai vị trí giá trước thuế, số thuế giá trị gia tăng và tổng tiền) thì có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào không? Nhân viên công ty đi mua hàng về nộp hóa đơn bị ghi lệch dòng (sai vị trí giá trước thuế, số thuế giá trị gia tăng và tổng tiền) thì có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào không? Trả lời: Căn cứ tại điểm 1.3, mục III, phần B Thông tư số 32/2007/TT- BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng thì: cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với trường hợp hóa đơn giá trị gia tăng sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn giá trị gia tăng không ghi thuế giá trị gia tăng (trừ trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn giá trị gia tăng ghi giá thanh toán là giá đã có thuế giá trị gia tăng); không ghi hoặc ghi không đúng tên, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán; hóa đơn, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống; hóa đơn ghi giá trị cao hơn giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ. Như vậy, trường hợp công ty có nhận hóa đơn giá trị gia tăng bị ghi lệch dòng, sai vị trí giá trị trước thuế, thuế giá trị gia tăng, tổng cộng tiền thanh toán thì vẫn được kê khai để khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào nếu hóa đơn vẫn đáp ứng các yêu cầu: ghi đúng tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán, hóa đơn ghi đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ.