Hoa lan từ lâu đã được xem là một trong những sứ giả đặc biệt của thành phố hoa Đà Lạt.