Đan là bút danh biếm họa của họa sĩ Hoàng Đặng, hội viên Hội Mỹ thuật VN. Có tác phẩm trong sưu tập của Viện Bảo tàng Mỹ thuật VN.