TTO - Đêm nay, tôi sắp xếp lại những kỷ vật riêng để ngày mai theo chồng. Nhìn những kỷ vật, bao hoài niệm như ùa về và òa vỡ…