TT - Có nhiều trường hợp khó khăn muốn biết chính sách hỗ trợ, giảm trừ ra sao khi nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Dưới đây là trả lời của Phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế TP.HCM.