ND - Bộ Y tế vừa ban hành Chương trình hành động về vệ sinh an toàn thực phẩm thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27-2-2007 của Chính phủ.