Công văn số 93/TCT-HT ngày 10/01/2008 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT, như sau:

small_8850.jpg