Hỏi:

small_9530.jpg Dù không phải do lỗi của bản thân mà người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải về nước trước thời hạn ký kết trong hợp động thì có được nhận lại khoản tiền môi giới đã nộp không? (Phùng Thị Hiền, Bình Hữu, Đức Hòa, Long An) ớc thời hạn ký kết trong hợp động thì có được nhận lại khoản tiền môi giới đã nộp không? (Phùng Thị Hiền, Bình Hữu, Đức Hòa, Long An) Trả lời: Trường hợp người lao động phải về nước trước thời hạn vì lý do bất khả kháng (thiên tai, chiến tranh, doanh nghiệp bị phá sản) hoặc không phải do lỗi của người lao động thì doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có trách nhiệm yêu cầu bên môi giới hoàn trả lại cho người lao động một phần tiền môi giới người lao động đã nộp theo nguyên tắc: người lao động làm việc chưa đủ 50% thời gian theo hợp đồng thì được nhận lại 50% tiền môi giới đã nộp. Người lao động đã làm việc từ 50% thời gian theo hợp đồng trở lên thì không được nhận lại tiền môi giới. Trường hợp không thể đòi được của bên môi giới thì doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn trả cho người lao động theo nguyên tắc trên và được hạch toán vào chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế theo qui định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.