Ấn tượng đập vào mắt trong thiết kế album thứ 2 của Hoàng Hải là.