Riêng về doanh thu, 9 tháng đầu năm công ty đạt 813 tỷ đồng, vượt 31% kế hoạch năm.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã. HHS) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh ước tính tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2014.

Tháng 9, doanh thu ước đạt 230 tỷ đồng, tăng 64,2% so với tháng 8. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 13,1 tỷ đồng, tăng 5%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ước đạt doanh thu 813,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 66,2 tỷ đồng.

Năm 2014, công ty đặt kế hoạch doanh thu 620 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 85 tỷ đồng. Như vậy, 9 tháng đầu năm, công ty vượt 31,2% kế hoạch doanh thu và đạt 78% kế hoạch lợi nhuận.

Theo kế hoạch, năm 2014, công ty chia cổ tức dự kiến tỷ lệ 20%.