Hỏi:

small_5150.jpg Trường hợp các tổ chức, cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam có ký hợp đồng với doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện hoạt động môi giới bán hàng (hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam) thì họ có thuộc đối tượng nộp thuế tại Việt Nam không? Trường hợp các tổ chức, cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam có ký hợp đồng với doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện hoạt động môi giới bán hàng (hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam) thì họ có thuộc đối tượng nộp thuế tại Việt Nam không? Trả lời: Tại điểm 2 Mục I Phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC (11/1/2005) của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam hướng dẫn: tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, kể cả các khoản thu nhập từ chuyển giao công nghệ, thu nhập về tiền bản quyền, thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khác của các cá nhân nước ngoài không hiện diện thương mại tại Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này. Tại Điểm 1.1 Công văn số 1108/TCT-ĐTNN (29/3/2006) của Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể một số điểm của Thông tư số 05/2005/TT-BTC hướng dẫn: tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế tại Việt Nam. Hoạt động kinh doanh dịch vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam được xác định thuộc đối tượng chịu thuế tại Việt Nam khi dịch vụ đó được tiêu dùng tại Việt Nam và nguồn tiền thanh toán trả từ Việt Nam. Như vậy trường hợp các tổ chức cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam thì không thuộc đối tượng nộp thuế tại Việt Nam. Căn cứ hướng dẫn trên thì sẽ có hai trường hợp: Trường hợp các tổ chức, cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam ký hợp đồng với doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện hoạt động môi giới bán hàng (hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam) ở nước ngoài thì các dịch vụ này được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam. Vì vậy, tổ chức, cá nhân nước ngoài trong trường hợp này, không thuộc đối tượng nộp thuế tại Việt Nam theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT- BTC nêu trên. Trường hợp các tổ chức, cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam ký hợp đồng với doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện hoạt động môi giới bán hàng (hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam) ở Việt Nam thì các dịch vụ này được cung cấp và tiêu dùng tại Việt Nam. Vì vậy, tổ chức, cá nhân nước ngoài trong trường hợp này thuộc đối tượng nộp thuế tại Việt Nam theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.