[Kênh14] - Hic hic, chị ý đang đi "có việc", dưng mà lại nhầm nhà...