Đại học Canberra cấp học bổng nghiên cứu sau đại học để nghiên cứu sinh theo đuổi trình độ tiến sĩ.

- Hạn chót nộp đơn là 31-10-2013.
- Chủ đề nghiên cứu: Tất cả các chủ đề đang giảng dạy, nghiên cứu của Trường Đại học Canberra.

Để đủ điều kiện, ứng viên phải:

- Đã hoàn thành bằng cử nhân.
- Được đăng ký, hoặc ghi danh, như một ứng cử viên toàn thời gian trong một chương trình đào tạo Tiến sĩ.

Xem chi tiết tại: http://www.canberra.edu.au/research-students/scholarships/international-scholarships