Ai cũng phải trải qua cửa ải làm dâu rồi đến một ngày mới lên đến chức mẹ chồng. Nhưng hình như bao nhiêu đau khổ mà họ từng phải gánh chịu ngày trước không để lại chút kinh nghiệm gì khi họ vào vai trò mới.