Những kiến thức lịch sử trong sách giáo khoa phổ thông hiện nay rất chung chung, nặng về trình bày các thành tựu mà ít nói đến cách thức để đạt được những thành tựu đó.