Cơ chế đối thoại này được tổ chức hai năm một lần, nhằm tạo diễn đàn để Trung Quốc và Mỹ cùng thảo luận những vấn đề mang tính chiến lược liên quan đến quan hệ kinh tế song phương, cũng như kinh tế toàn cầu