Bạn muốn có cơ hội được gặp gỡ trực tiếp với đại diện tuyển sinh của Trường Đại học nổi tiếng James Cook  - Singapore?