Trong một nỗ lực nhằm đưa ra Nghị định thư để đệ trình lên Hội nghị thượng đỉnh trái đất sẽ diễn ra trong 3 ngày 20-22/6 tới, hơn 300 nhà lập pháp ngày 15/6 đã nhóm họp tại Rio de Janeiro (Brazil), thảo luận những vấn đề cuối cùng cho các cam kết của chính phủ các nước về phát triển bền vững.

Theo phóng viên Vietnam+ từ Rio de Janeiro. trong ba ngày thảo luận (15-17/6), Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới của các nhà lập pháp được coi sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một quá trình quốc tế mới cho các nhà lập pháp nhằm thiết lập một cơ chế thông suốt của các chính phủ về những chương trình nghị sự Rio ban đầu cũng như cam kết được thực hiện tại Rio+20 lần này.

Các diễn giả sẽ tập trung vào ba nhóm vấn đề lớn về giám sát, luật pháp và nguồn vốn thiên nhiên.

Cụ thể, các nhà lập pháp sẽ thảo luận về việc công nhận vai trò của các nhà lập pháp trong việc theo dõi và rà soát các công việc của chính phủ. Trên cơ sở đó, hội nghị sẽ thành lập một cơ chế ở cấp quốc tế để giám sát việc thực hiện các cam kết của các chính phủ được thực hiện tại Rio+20.

Hội nghị cũng thống nhất về nguyên tắc công nhận vai trò của các nhà lập pháp trong việc phát triển và thông qua luật, nhằm hỗ trợ sự phát triển của luật pháp quốc gia để thực hiện các cam kết của chính phủ về phát triển bền vững theo Công ước Rio.

Về vốn thiên nhiên, trên cơ sở công nhận vai trò của quốc hội ở nhiều quốc gia để phê duyệt ngân sách và tài khoản quốc gia, Hội nghị thượng đỉnh các nhà lập pháp lần này cũng sẽ xem xét làm thế nào giá trị của vốn tự nhiên có thể được tích hợp trong khuôn khổ của nền kinh tế quốc dân đồng thời cho phép các nhà lập pháp giám sát tốt hơn việc sử dụng các nguồn vốn này.

Các nhà lập pháp sau đó sẽ được yêu cầu nhóm họp hai năm một lần để đánh giá sự tiến bộ trong việc thực hiện các cam kết tại Rio+20, những kết quả đạt được cũng như chia sẻ thông tin trong quá trình thực hiện.

Được biết, Hội nghị thượng đỉnh các nhà lập pháp do Tổ chức phi chính phủ GLOBE International đứng ra tổ chức, với thành viên là các nhà lập pháp cấp cao và Chủ tịch thượng viện-nghị viện tại các quốc gia, nhằm mục tiêu công nhận và tìm cách tăng cường vai trò của các nhà lập pháp và nghị viện trong việc giải quyết những thách thức môi trường toàn cầu./.

Mỹ Bình/Rio de Janeiro (Vietnam+)